ਕਮਾਈ ਬੇਦਾਅਵਾ

ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ' ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇੱਥੇ, ਜ ' ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਜ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹਨ, ਬਸ ਅਨੁਮਾਨ ਜ ਖਕਆਸ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹੀ, ਅਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਾਈ – ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹਨ, ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਕਸਦ.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ' ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਜ ਹੋਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਵਿਕਰੀ ਯਤਨ.

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ, ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ.

ਸਕ ੋ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਰ