Servicevoorwaarden

Licentieovereenkomst voor het MyWiFi-netwerkenplatform

Deze licentieovereenkomst (deze "overeenkomst") is tussen MyWiFi ("MyWiFi") en u ("Channel Partner").

DOOR DEZE OVEREENKOMST TE AANVAARDEN, DOOR HET ONLINE AANVRAAGPROCES TE VOLTOOIEN OF DOOR EEN VAKJE AAN TE VINKEN WAARIN DE AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST WORDT AANGEGEVEN OF DOOR DEZE OVEREENKOMST ELEKTRONISCH TE ONDERTEKENEN, GAAT DE CHANNELPARTNER ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOLGENDE OVEREENKOMST.

Indien Channel Partner deze Overeenkomst namens een vennootschap of andere rechtspersoon aangaat, verklaart Channel Partner dat hij de bevoegdheid heeft om deze entiteit aan deze voorwaarden te binden. Indien Channel Partner deze bevoegdheid niet heeft, of indien Channel Partner het niet eens is met de voorwaarden van deze Overeenkomst, mag Channel Partner deze Overeenkomst niet accepteren.

OVERWEGENDE dat MyWiFi een eigen WiFi-hotspotbeheer-, reclame- en analyseplatform heeft ontwikkeld en bepaalde gerelateerde hardware (routers en gateways) en diensten aanbiedt, waaronder training, technische ondersteuning, marketingmateriaal en een webgebaseerde kennisbank, dit alles zoals verder beschreven en gedefinieerd in deze overeenkomst;

EN OVERWEGENDE dat de Channel Partner van MyWiFi en MyWiFi van MyWiFi toegang tot en gebruik van het WiFi-hotspotbeheer-, reclame- en analyseplatform wenst te verkrijgen en de bijbehorende routers en diensten wenst aan te bieden, dit alles zoals verder beschreven en gedefinieerd in deze overeenkomst;

NOOIT VOORZICHTIG, als tegenprestatie voor de gebouwen en wederzijdse overeenkomsten en afspraken hierin en andere goede en waardevolle overwegingen, waarvan de ontvangst en toereikendheid hierbij worden erkend, komen de partijen het volgende overeen:

 1. INTERPRETATIE
  • Definities. Zoals gebruikt in deze Overeenkomst hebben de volgende met een hoofdletter aangeduide termen de betekenis die in deze Overeenkomst wordt gebruikt, de betekenis die in deze Overeenkomst wordt gegeven Deel 1. Andere in deze overeenkomst gebruikte begrippen met een hoofdletter worden gedefinieerd waar ze worden gebruikt.
   • "Toepasselijke Privacywetten" betekent alle federale, staats- of provinciale wetgeving die nu van kracht is of in de toekomst van kracht kan worden of die in de toekomst van kracht kan worden met betrekking tot (i) de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking en het beheer van Persoonlijke Informatie, of (ii) het verzenden van commerciële elektronische berichten of spam, van toepassing op een van beide partijen of op de Diensten;
   • "Klantinhoud" betekent alle inhoud van de Klant die wordt ingevoerd in Marketing Templates door Channel Partner namens de Klant, of die op andere wijze door de Klant in een Marketingmodel wordt ingevoerd, of die op een andere manier door de Klant geselecteerde marketing- en promotiemateriaal (van derden) vormt, zoals Klantenmerken, Facebook-kennisgevingen, mobiele coupons, mobiele coupons, vouchers, aanbiedingen, promoties, banneradvertenties, video's, loterijen en gebeurtenismeldingen;
   • "Cliënteninformatie": alle Cliënteninformatie, met inbegrip van verwijsinformatie die wordt gegenereerd door of geleverd door Channel Partner aan MyWiFi in het kader van activiteiten die in het kader van deze Overeenkomst worden overwogen.
   • "Cliëntlicentieovereenkomst" betekent een uitgevoerde, bindende overeenkomst tussen Channel Partner en een Cliënt die de levering van de MyWiFi WiFi-dienst (inclusief alle onderdelen daarvan) door Channel Partner aan Cliënten regelt en die (a) de in de branche gebruikelijke voorwaarden omvat; (b) garandeert dat MyWiFi niet aansprakelijk is jegens de Cliënt of een Eindgebruiker; en (c) van Cliënten verlangt dat zij zich houden aan de toepasselijke wetgeving (inclusief de toepasselijke Privacywetgeving);
   • "Klantlocatie" betekent een fysieke locatie die eigendom is van of gehuurd wordt door de Klant en waar de Klant MyWiFi WiFi-dienst aanbiedt;
   • "Cliënt" betekent een persoon die een Cliëntlicentieovereenkomst is aangegaan om MyWiFi WiFi-dienst aan te bieden op een Cliëntlocatie (al dan niet gebruikmakend van MyWiFi-routers) en die deel uitmaakt van het Wifinetwerk van de Channel Partner;
   • "Ingangsdatum" betekent de datum waarop de Channel Partner (of zijn agent) ermee instemt gebonden te zijn aan zijn voorwaarden door het invullen van het online aanvraagproces of door het aanvinken van een vakje dat aangeeft dat hij deze Overeenkomst aanvaardt.
   • "Gegevens van de eindgebruiker" betekent informatie over de eindgebruikers en hun gebruik van de MyWiFi WiFi-dienst, met inbegrip van namen, e-mailadressen en sociale netwerkgegevens van gebruikers, gegevens met betrekking tot de analyse van het gebruik van het apparaat van de eindgebruiker (zoals het MAC-adres), sociale activiteiten, bescherming van de klantlocatie, de locatie van het apparaat, reclameprestaties en het inwisselen van klantencoupons, allemaal als ingevoerd in of verzameld via het MyWiFi Configuratiescherm. Eindgebruikersgegevens omvatten persoonlijke informatie over de eindgebruiker;
   • "Persoonlijke Informatie van de Eindgebruiker" betekent Persoonlijke Informatie van de Eindgebruiker;
   • "Eindgebruiker" betekent een persoon die de MyWiFi WiFi-dienst op een klantlocatie gebruikt of wiens toestel informatie uitwisselt met de MyWiFi WiFi-dienst;
   • "met inbegrip van" betekent zonder beperking en "omvat" betekent ook zonder beperking;
   • "Landingspagina" betekent de webpagina die voor het eerst verschijnt wanneer een Eindgebruiker verbinding maakt met het Platform en die een portal bevat die de Eindgebruiker toegang geeft tot het internet;
   • "Channel Partner Content" betekent alle Channel Partner content die door Channel Partner wordt ingevoerd in Marketing Templates, of die op andere wijze door Channel Partner geselecteerde marketing- en promotiemateriaal (van derden) van het merk Channel Partner vormt, zoals Channel Partner-merken, Facebook-meldingen, mobiele coupons, vouchers, aanbiedingen, promoties, banneradvertenties, video's, loterijen, evenementenmeldingen;
   • "Channel Partner WiFi Network" betekent het totale netwerk van Cliënten van de Channel Partner;
   • "Kijk en voel" betekent de kenmerken en het uiterlijk van de Landing Page zoals aangepast met de Client Content en/of de Channel Partner Content, indien van toepassing, en sluit specifiek de MyWiFi-technologie uit;
   • "Marketingsjablonen" betekent de downloadbare, bewerkbare marketingmodellen die door MyWiFi aan de Channel Partner ter beschikking worden gesteld en die sjablonen bevatten die Channel Partner kan gebruiken om de MyWiFi WiFi-dienst en aanverwante diensten aan potentiële Klanten te verkopen, en sjablonen die Channel Partner aan Klanten kan leveren om Klanten te helpen bij het op de markt brengen van de MyWiFi WiFi-dienst aan Eindgebruikers;
   • "Merken" betekent handelsmerken, handelsnamen, logo's en ontwerpen;
   • "MyWiFi Configuratiescherm" betekent de eigen MyWiFi softwaretoepassing voor rapportage en beheer in real time met geïntegreerde advertentieserver die wordt gehost door MyWiFi en draait op het platform;
   • "MyWiFi Knowledge Repository" betekent een algemene hulppagina op het platform die toegankelijk is voor Channel Partners om hen te helpen bij het oplossen van problemen met Routers;
   • "MyWiFi Ledenzone" betekent een algemene pagina die zich op het Platform bevindt en die dient als bewaarplaats voor marketingmodellen en opleidingsmateriaal;
   • "MyWiFi-platform" of het "platform" betekent de softwarediensten die eigendom zijn van en beheerd worden door MyWiFi: (i) op welke Channel Partner het MyWiFi-bedieningspaneel toegankelijk is en gebruikt wordt; en (ii) met welke Eindgebruikers een verbinding wordt gemaakt (in eerste instantie met de Landing page) via de MyWiFi WiFi Service;
   • "MyWiFi Router" betekent een draadloze router of een gateway (zoals van toepassing) die geconfigureerd is om alleen te werken met het MyWiFi-bedieningspaneel, alle bijbehorende routerhardware zoals antennes en voedingseenheid, en installatiehandleidingen en ander gerelateerd materiaal;
   • "MyWiFi-technologie" betekent, of het nu gaat om door MyWiFi in licentie gegeven, aangeschafte of ontwikkelde technologie, en zoals eventueel gewijzigd, verbeterd of bijgewerkt tijdens de looptijd, alle informatie, materialen, knowhow of technologie, elementen, gegevens, afbeeldingen, programmering en codering (met inbegrip van alle interfaces, navigatieapparatuur, menu's, menu's, menu's, menustructuren of arrangementen, pictogrammen, help- en andere gebruiksaanwijzingen en alle andere onderdelen van een bron- of objectcomputercode) die het Platform (en de Look and Feel daarvan) vormen, het MyWiFi-bedieningspaneel, de marketingmodellen, de MyWiFi-merken en de MyWiFi-kennisbank, en alle letterlijke en niet-letterlijke uitdrukkingen van ideeën die het platform (en het uiterlijk en gevoel ervan), het MyWiFi-bedieningspaneel, de marketingmodellen, de MyWiFi-merken en de MyWiFi-kennisbank en de ontwerpelementen bedienen, veroorzaken, creëren, leiden, manipuleren, toegang tot, of op andere wijze beïnvloeden;
   • "MyWiFi WiFi-dienst" betekent draadloze internettoegang op een klantlocatie via het platform;
   • "Persoon" betekent een natuurlijke persoon, een bedrijf, een vennootschap, een maatschap, een trust, een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, de regering van een land of een politieke onderverdeling daarvan, of een instelling of afdeling van een dergelijke regering, en de executeurs, bestuurders of andere wettelijke vertegenwoordigers van een natuurlijke persoon in een dergelijke hoedanigheid;
   • "Persoonlijke informatie" betekent informatie over een identificeerbare persoon, en omvat alle informatie die "persoonlijke informatie" is in de zin van een of meer toepasselijke privacywetten;
   • "Privacybeleid" betekent het privacybeleid dat van toepassing is op het gebruik van de MyWiFi WiFi-dienst door Eindgebruikers;
   • "Verwerking" of "Verwerking" betekent het verzamelen, gebruiken, wijzigen, opvragen, openbaar maken, opslaan, anonimiseren, verwijderen en/of beheren van persoonlijke informatie.
   • "Diensten" betekent de levering van het MyWiFi Configuratiescherm als dienst voor toegang en gebruik door de Kanaalpartner, de bepalingen van het aanbod van de MyWiFi WiFi-dienst voor de levering aan de Cliënten, en de hosting, marketing en branding, opleiding en ondersteunende diensten zoals beschreven in de volgende paragrafen Artikel 2;
   • "Gebruiksvoorwaarden" betekent de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de MyWiFi WiFi-dienst door de Eindgebruiker, zoals die door een Eindgebruiker moeten worden overeengekomen voordat hij/zij de MyWiFi WiFi-dienst mag gebruiken; en
   • "Trainingsmateriaal" betekent trainingsmateriaal en -inhoud, inclusief video's, zoals checklists, platformconfiguratie, verkooptrainingstechnieken en blauwdrukken van verkoopstrategieën.
 1. MYWIFI-DIENSTEN
  • Platform. MyWiFi zal, gedurende de looptijd, het Platform voor toegang door de Channel Partner beheren zoals bedoeld in deze Overeenkomst.
  • MyWiFi-bedieningspaneel - Software-as-a-Service - Software-as-a-Service. MyWiFi zal gedurende de looptijd het MyWiFi-bedieningspaneel op het platform hosten. In verband hiermee verleent MyWiFi hierbij een licentie om gedurende de looptijd op afstand toegang te krijgen tot het MyWiFi Configuratiescherm en het Platform op een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije basis (met uitzondering van de hieronder verschuldigde vergoedingen) voor het beheer van het Channel Partner Network, met inbegrip van het verzamelen, organiseren en genereren van rapporten met behulp van gegevens van eindgebruikers en het verstrekken van gegevens van eindgebruikers, het uitvoeren van marketing- en promotionele activiteiten (met inbegrip van het gebruik van de marketingsjablonen, zoals hieronder beschreven), en het gebruik van andere functies van het MyWiFi Configuratiescherm, zoals die van tijd tot tijd kunnen worden toegevoegd. Voor meer zekerheid kan de Channel Partner ook toegang tot het platform verlenen aan zijn klanten om gebruik te maken van de MyWiFi WiFi-dienst.
  • Firmware, apparatuur en cloud controllers.
   • Routers. MyWiFi kan gedurende de looptijd bepaalde typen Routers aan de Channel Partner ter beschikking stellen voor aankoop door de Channel Partner, zoals vermeld op het Platform. Channel Partner kan op zijn beurt dergelijke Routers doorverkopen of verhuren aan Klanten met als enig doel de Klanten in staat te stellen de MyWiFi WiFi-dienst aan Eindgebruikers aan te bieden. Kanaalpartner kan Routers van MyWiFi kopen door een aankooporder in te vullen in de vorm van het formulier dat MyWiFi nodig heeft en dat van tijd tot tijd op het Platform wordt geplaatst tijdens de looptijd. Alle Routers zijn onderworpen aan de standaard beperkte fabrieksgarantie die van toepassing is op het moment van verkoop van dergelijke Routers (de "Fabrieksgarantie"). MyWiFi geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de Routers (en zal dit ook niet doen aan een potentiële of feitelijke klant) en is niet verantwoordelijk voor enige fabrieksgarantie of verklaringen met betrekking tot hun producten, noch voor de specifieke uitvoering van de voorwaarden van enige fabrieksgarantie. De verplichting van MyWiFi met betrekking tot de werking van de Routers is beperkt tot het plaatsen van geselecteerde informatie in de MyWiFi Kennisbank.
   • MyWiFi-firmware. MyWiFi kan gedurende de looptijd bepaalde firmware (i) op de Routers gekocht bij MyWiFi of (ii) voor het afzonderlijk downloaden en gebruiken op de bestaande apparatuur van de Channel Partner beschikbaar stellen aan de Channel Partner. In alle gevallen verleent MyWiFi hierbij aan de Channel Partner een licentie om de MyWiFi-firmware gedurende de looptijd op een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije basis (andere dan de hieronder te betalen vergoedingen) op afstand te openen en te gebruiken met het oog op het inschakelen van de MyWiFi WiFi Service. MyWiFi geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de firmware (en de Channel Partner zal dit ook niet doen) en de verplichting van MyWiFi met betrekking tot de werking van de firmware is beperkt tot het plaatsen van geselecteerde informatie op de MyWiFi Knowledge Repository.
   • Toegang op afstand. Voor bepaalde implementaties kan Channel Partner of de Cliënt MyWiFi vragen om de implementatie en levering van de MyWiFi WiFi-dienst op afstand te beheren door rechtstreeks toegang te krijgen tot de Channel Partner of de bestaande apparatuur van de Cliënt (in elk geval wanneer deze apparatuur wordt ondersteund door MyWiFi). Channel Partner zal daarbij (i) aan MyWiFi alle rechten verlenen die nodig zijn om op afstand toegang te krijgen tot dergelijke apparatuur, deze te gebruiken en aan te passen zonder verdere toestemming of kennisgeving aan Channel Partner of Opdrachtgever; en (ii) gaat ermee akkoord dat, indien Channel Partner of Opdrachtgever MyWiFi inloggegevens verstrekt om toegang te krijgen tot dergelijke apparatuur, al deze toegang gebeurt op eigen risico van Channel Partner of Opdrachtgever, indien van toepassing.
  • MyWiFi WiFi Service. MyWiFi zal, gedurende de looptijd, de MyWiFi WiFi-dienst beschikbaar stellen. Channel Partner staat zijn Cliënten toe om gedurende de looptijd de MyWiFi WiFi-dienst aan te bieden aan Eindgebruikers in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid.
  • Branding en marketingdiensten.
   • MyWiFi stelt gedurende de looptijd de MyWiFi-ledenruimte ter beschikking van de Channel Partner. De Channel Partner kan de Marketingsjablonen en alle andere middelen in de MyWiFi Ledenzone gebruiken om de MyWiFi WiFi-dienst aan de Klanten te verkopen en kan bepaalde Marketingsjablonen aan de Klanten ter beschikking stellen om de Klanten in staat te stellen de MyWiFi WiFi-dienst op de markt te brengen bij de Eindgebruikers. Channel Partner erkent en stemt ermee in dat MyWiFi cookies mag gebruiken om informatie over eindgebruikers te verzamelen en dat deze Channel Partner verantwoordelijk is voor het verkrijgen, of ervoor zorgen dat de Cliënt de vereiste toestemming krijgt om MyWiFi toe te staan om advertenties te richten op eindgebruikers.
   • Informatie die in de MyWiFi-ledenzone wordt gedeeld, is het intellectuele eigendom van MyWiFi en moet te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en mag niet worden gebruikt op een andere manier dan met toestemming van MyWiFi. Channel Partner mag geen informatie delen of verkopen aan Klanten of anderen, deze informatie als bonus verpakken of aanbieden, deze informatie toevoegen aan lidmaatschapssites, of anderszins verspreiden zonder schriftelijke toestemming van MyWiFi of volgens de uitdrukkelijke schriftelijke instructies van MyWiFi. De Merken die worden weergegeven in de informatie over de Ledenzone zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
   • MyWiFi behoudt zich het recht voor om de toegang van de Channel Partner of een andere persoon tot de MyWiFi Ledenzone op elk moment in te trekken als er sprake is van misbruik of vals spel, of als er ongeoorloofde bestandsdeling of meervoudige IP-logins worden ontdekt.
   • MyWiFi kan gedurende de looptijd een privé-zone voor leden ter beschikking stellen van Channel Partners, die alleen toegankelijk is voor Channel Partners en andere Channel Partners van MyWiFi, en localwifi-netwerkpartners, en die dient als bron om te leren, te brainstormen, te delen en ideeën uit te wisselen over het promoten en verkopen van de MyWiFi WiFi-dienst.
   • MyWiFi zal gedurende de looptijd voor elke Cliënt een bewerkbare Landingspagina beschikbaar stellen die door de Channel Partner kan worden aangepast om de inhoud van de Channel Partner en/of de inhoud van de Cliënt op te nemen, naargelang het geval.
  • Hosting diensten. Het Platform wordt gehost door een door MyWiFi geselecteerde externe hostingprovider voor toegang voor Channel Partner en Eindgebruikers zoals bedoeld in deze Overeenkomst. MyWiFi zal redelijke inspanningen leveren om de up-time van de hostingdiensten op te volgen, maar garandeert of garandeert de beschikbaarheid ervan niet wegens diverse externe internetfactoren. Bovendien kan de beschikbaarheid van het Platform onderbroken worden om gepland onderhoud en geplande upgrades aan het Platform, de Server, het MyWiFi Configuratiescherm of alle hardware of software die nodig is voor de hosting, de werking of de verzending van het Platform en de levering van de MyWiFi WiFi-dienst te voorzien.
  • Opleidingsdiensten. MyWiFi zal, gedurende de looptijd, bepaalde opleidingen aanbieden aan de Channel Partner met betrekking tot de marketing, het opzetten, de prijsstelling en het gebruik van de MyWiFi WiFi-dienst en het gebruik van het MyWiFi Configuratiescherm, aangezien deze opleidingen van tijd tot tijd op het Platform worden geplaatst tijdens de looptijd. MyWiFi zal gedurende de looptijd ook opleidingsmateriaal ter beschikking stellen van de Channel Partner in het Ledengebied.
  • Ondersteunende diensten. MyWiFi zal, gedurende de termijn...: (a) een redelijke e-mail- en onlinechatondersteuning 24 uur per dag beschikbaar stellen aan de Kanaalpartner met betrekking tot de werking van de MyWiFi WiFi-dienst (en de onderdelen daarvan) en met betrekking tot het MyWiFi Configuratiescherm, (b) commercieel redelijke inspanningen leveren om oplossingen, wijzigingen en correcties aan te bieden die nodig zijn om de MyWiFi WiFi-dienst (en de onderdelen daarvan) en het MyWiFi Configuratiescherm in werking te houden, en (c) de Kanaalpartner toegang verlenen tot de MyWiFi-kennisarchief. MyWiFi zal niet en is niet verplicht om rechtstreeks ondersteuning van welke aard dan ook te verlenen aan Klanten of Eindgebruikers. Het is de verantwoordelijkheid van Channel Partner om ondersteunende diensten te verlenen aan Cliënten met betrekking tot het functioneren van de MyWiFi WiFi-dienst (en de onderdelen daarvan), zoals bedoeld in artikel 2.1.1 van de Algemene Voorwaarden. Deel 1 beneden.
 1. DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KANAALPARTNERS.
  • De Channel Partner zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de MyWiFi WiFi-dienst aan potentiële klanten op de markt te brengen, met inbegrip van het gebruik van de Marketing Templates. De Channel Partner geeft geen valse of misleidende verklaringen of garanties met betrekking tot MyWiFi of de MyWiFi WiFi-dienst (of de onderdelen daarvan), of bedrieglijke zakelijke praktijken. Channel Partner zal zich onthouden van het communiceren van informatie met betrekking tot garanties of garanties met betrekking tot de MyWiFi WiFi-dienst, behalve indien deze uitdrukkelijk door MyWiFi zijn goedgekeurd of zijn opgenomen in het MyWiFi-materiaal of ander promotiemateriaal.
  • Alvorens Routers af te leveren of een Cliënt in staat te stellen de MyWiFi WiFi-dienst aan te bieden, verlangt Channel Partner van de Cliënt dat hij een Cliëntlicentieovereenkomst uitvoert. De Klantlicentieovereenkomst is naar keuze van de Channel Partner naar vorm en inhoud en kan gedurende de looptijd van de Klantlicentieovereenkomst aan deze Klanten een beperkt recht verlenen: (a) bepaalde marketingsjablonen te gebruiken om de MyWiFi WiFi-dienst aan eindgebruikers op de markt te brengen en om de bewerkbare landingspagina aan te passen aan de inhoud van de klant; en (b) zoals toegestaan door MyWiFi, op afstand toegang te krijgen tot het MyWiFiConfiguratiescherm en dit te gebruiken op een niet-exclusieve, wereldwijde, volledig betaalde, royaltyvrije basis met het oog op het beheer van hun instantie van de MyWiFi WiFi-dienst, met inbegrip van het verzamelen, organiseren en genereren van rapporten met behulp van de gegevens van de eindgebruiker, het uitvoeren van marketing- en promotieactiviteiten (met inbegrip van het gebruik van de Marketingsjablonen) en het gebruik van andere MyWiFi-controlepaneelfunctionaliteit, zoals van tijd tot tijd wordt toegevoegd.In aanvulling op het voorgaande, en ten minste, zal elke dergelijke Licentieovereenkomst voor de Klant voorwaarden bevatten die: (i) dezelfde of in wezen dezelfde of in wezen gelijkaardige bescherming van MyWiFi, de MyWiFi-technologie en de MyWiFi- WiFi-dienst bieden als de bescherming die MyWiFi aan de Cliënt biedt in deze Overeenkomst, met inbegrip van Secties 3 en 4en Artikelen 6, 7, 8 en 9(ii) van de Klant te eisen dat hij dezelfde of in wezen gelijkaardige Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid in verband met de MyWiFi WiFi-dienst aanpast en gebruikt als deze die door MyWiFi worden verstrekt; (iii) van de Klant te eisen dat hij verantwoordelijk is voor alle Verwerking van Persoonlijke Informatie in verband met de MyWiFi WiFi-dienst voor de doeleinden van de Toepasselijke Privaciewetgeving (met inbegrip van het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming van de Eindgebruikers); en (iv) op andere wijze geen aanvullende verklaringen, garanties, schadeloosstellingen of aansprakelijkheden ten aanzien van de Klant aan te bieden of in te stellen. Channel Partner is volledig verantwoordelijk voor het gebruik en de levering van de MyWiFi-technologie en de MyWiFi- WiFi-dienst door zijn Cliënten, en Channel Partner zal MyWiFi schadeloos stellen en schadeloos stellen voor alle Verliezen (zoals gedefinieerd in Artikel 7) die MyWiFi rechtstreeks of onrechtstreeks heeft opgelopen met betrekking tot het gebruik en de levering van de MyWiFi-technologie en de WiFi-dienst van MyWiFi door dergelijke Cliënten.
  • Met betrekking tot het voorgaande kan MyWiFi een model van de cliëntlicentieovereenkomst, gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid voor het gebruik van de Channel Partner (met inbegrip van wijzigingen) ter beschikking stellen, op voorwaarde dat de Channel Partner erkent en ermee instemt dat MyWiFi alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gebruik (en de wijziging) van dergelijke modellen door de Channel Partner afwijst en dat het aan de Channel Partner is om hierover juridisch advies in te winnen. Channel Partner zal in geen geval een Cliëntlicentieovereenkomst aangaan die niet voldoet aan de bepalingen van deze voorwaarden. Afdeling 3.
  • Channel Partner levert alle klantgegevens aan MyWiFi. MyWiFi houdt een administratie bij van de Cliënteninformatie die door de Channel Partner aan MyWiFi wordt verstrekt als gevolg van de prestaties van de Channel Partner in het kader van deze Overeenkomst. Alle door Channel Partner geleverde klantgegevens zijn het gezamenlijke eigendom van Channel Partner en MyWiFi en kunnen uit hoofde van dit eigendomsrecht door elk van beide partijen op de door hen passend geachte wijze worden gebruikt, met inachtneming van (i) het op dat moment van kracht zijnde privacybeleid van beide partijen en (ii) alle wetten en voorschriften op het gebied van privacy en gegevensbescherming die van toepassing zijn op het verzamelen, verwerken, opslaan en verzenden van de klantgegevens.
  • Channel Partner moet alle Routers van MyWiFi kopen. Channel Partner kan op zijn beurt dergelijke Routers doorverkopen of verhuren aan Klanten met als enig doel om Klanten in staat te stellen de MyWiFi WiFi-dienst aan Eindgebruikers aan te bieden, met dien verstande dat deze doorverkoop of verhuring plaatsvindt onder de toepasselijke voorwaarden die in de Cliëntlicentieovereenkomst zijn vastgelegd.
  • Channel Partner zal de marketing- en promotionele activiteiten voor Opdrachtgever beheren, waaronder het aanpassen van de Landingpage voor het opnemen van Client Content, voor zover van toepassing. Channel Partner zal zich gedragen op een wijze die in overeenstemming is met het professionele imago, de reputatie en de geloofwaardigheid van MyWiFi en zal zich niet bezighouden met activiteiten die een negatieve invloed hebben op MyWiFi.
  • Channel Partner niet: (i) decompileren, transformeren, wijzigen, vertalen, demonteren, reverse-engineeren of op andere wijze proberen te decoderen of afleiden van de broncode, handelsgeheimen of gevoelige of eigendomsinformatie van of opgenomen in of gerelateerd aan het MyWiFi-bedieningspaneel of andere MyWiFi-software die hieronder wordt verstrekt; (ii) het MyWiFi-bedieningspaneel of onderdelen van de MyWiFi WiFi-service wijzigen, samenvoegen, wijzigen, wijzigen, kopiëren of op andere wijze reproduceren of manipuleren, of afgeleide werken van het MyWiFi-bedieningspaneel produceren of maken; (iii) het MyWiFi Configuratiescherm huren, delen, uitlenen of exploiteren op basis van timesharing of servicebureaus, of diensten aanbieden die concurreren met of in de plaats komen van de MyWiFi WiFi-dienst, (iv) het MyWiFi Configuratiescherm of -platform gebruiken of gebruiken of er toegang toe krijgen om iets (met inbegrip van informatie, bestanden, software, bestanden of diensten) te publiceren, over te dragen, weer te geven, op te slaan, te distribueren, te verspreiden of op een andere manier te verzenden, te laden of beschikbaar te stellen, gegevens of andere inhoud) die inbreuk maakt op de intellectuele eigendom of andere rechten van een derde partij, ongepast, onnauwkeurig, illegaal, profaan, lasterlijk, obsceen of onfatsoenlijk, of virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, corrupte bestanden of andere soortgelijke software, programma's of apparaten die het MyWiFi Configuratiescherm, het Platform of onderdelen van de MyWiFi WiFi Service kunnen beschadigen, verduisteren, hacken of verkeerd kunnen gebruiken; of (v) anderszins het MyWiFi Configuratiescherm, Platform of de MyWiFi WiFi-dienst te gebruiken voor onwettige, verboden, illegale, ongepaste, beledigende, schadelijke of anderszins ongeschikte doeleinden, met inbegrip van activiteiten met betrekking tot ongewenste e-mail, spammen, hacken, laster, misbruik, intimidatie, stalken, dreigen of op andere wijze het schenden van de rechten van een persoon. Channel Partner is verantwoordelijk voor alle Channel Partner Content, of deze nu op de Landing Page wordt geplaatst, in de Marketing Templates of anderszins wordt gebruikt. MyWiFi controleert niet vooraf de inhoud van de Channel Partner Content, maar MyWiFi heeft het recht (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken de inhoud van de Channel Partner Content te weigeren of te verwijderen.
  • Channel Partner zal de Cliënt ondersteunen bij de werking en het functioneren van de MyWiFi WiFi-dienst (en de onderdelen daarvan). Voor zover Channel Partner het specifieke probleem met betrekking tot de MyWiFi WiFi-dienst niet kan oplossen, kan Channel Partner contact opnemen met MyWiFi voor assistentie zoals bedoeld in Artikel 8.
  • Channel Partner geeft de Cliënten de nodige opleiding om hen in staat te stellen de MyWiFi WiFi-dienst aan te bieden op de toepasselijke Cliëntlocatie.
  • MyWiFi kan de Channel Partner een wachtwoord geven voor toegang tot en gebruik van het platform en het MyWiFi-bedieningspaneel; Channel Partners kunnen hun wachtwoorden ook rechtstreeks wijzigen. Channel Partner is verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord van Channel Partner en is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het wachtwoord van Channel Partner. Channel Partner gaat ermee akkoord om MyWiFi onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord van Channel Partner of elke andere inbreuk op de beveiliging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computervirussen, trojaanse paarden, spyware, malware, adware, hacking en andere kwaadaardige of ongewenste middelen die uitdrukkelijk of impliciet verboden zijn door of in strijd zijn met een bepaling van deze Overeenkomst. MyWiFi behoudt zich het recht voor om de toegang tot en het gebruik van het Platform en het MyWiFi Configuratiescherm door de Channel Partner te herroepen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Channel Partner, indien er sprake is van misbruik of vals spel of indien er een vermoeden van misbruik bestaat. MyWiFi is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het niet verstrekken van nauwkeurige informatie aan MyWiFi of het niet beveiligen van het wachtwoord van de Channel Partner.
  • Channel Partner zal geen onafhankelijke agent, vertegenwoordiger, distributeur, OEM, wederverkoper, systeemintegrator, serviceprovider of andere derde partij aanwijzen om de producten op de markt te brengen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MyWiFi (die naar eigen goeddunken om welke reden dan ook kan worden geweigerd).
 1. EIGENDOM VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
  • MyWiFi-achtergrond technologie. MyWiFi is en blijft eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen, met inbegrip van de intellectuele eigendom en eigendomsrechten in en op de MyWiFi-technologie. Naast de rechten die aan het MyWiFi-bedieningspaneel zijn toegekend in Deel 2voor zover vereist om Channel Partner in staat te stellen het MyWiFi WiFi-dienstaanbod en de bijbehorende service aan Klanten te leveren, verleent MyWiFi hierbij aan de Channel Partner een niet-exclusieve, beperkte licentie om de MyWiFi-technologie te gebruiken, te installeren, te laden, te openen, te bekijken, op te slaan, weer te geven, te produceren, te verveelvoudigen en openbaar te maken tijdens de duur van de dienst.
  • Inhoud van de kanaalpartner. Channel Partner is en blijft eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen, inclusief intellectuele eigendom en eigendomsrechten in en op de Channel Partner Content. Channel Partner verleent MyWiFi hierbij gedurende de looptijd een niet-exclusieve, beperkte licentie om de inhoud van de Channel Partner Content uitsluitend te gebruiken voor het leveren van de Diensten onder deze Overeenkomst. Channel Partner is als enige verantwoordelijk voor het veiligstellen en betalen van alle licenties voor digitale content en alle andere Merken of auteursrechtlicenties van derden (of hun vertegenwoordigers) voor zover deze content deel uitmaakt van de Channel Partner Content.
 1. FEES
  • Channel Partner verbindt zich ertoe MyWiFi een vergoeding te betalen voor de diensten en apparatuur die aan Channel Partner worden geleverd in het kader van deze overeenkomst in overeenstemming met de vergoedingen en het betalingsschema zoals uiteengezet in Tentoonstelling 1 MyWiFi kan de tarieven en het betalingsschema wijzigen zoals beschreven in Tentoongesteld voorwerp 1 zoals overwogen bij Artikel 11.
  • Channel Partner machtigt MyWiFi hierbij om maandelijks automatisch terugkerende betalingen van Visa, MasterCard of PayPal te ontvangen, die de initiële setupkosten, alle maandelijkse bijdragen en alle andere betalingen die van toepassing zijn op de service en apparatuur van de Channel Partner, zoals vermeld op een maandelijkse factuur die door MyWiFi per e-mail wordt gemaild, dekken. Channel Partner betaalt deze factuur via een geautomatiseerde elektronische transactie.
  • De tarieven worden automatisch op maandbasis verlengd en de maandelijkse terugkerende betalingen, indien van toepassing, worden voortgezet tot de opzegging door MyWiFi is ontvangen.
  • Alle vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, heffingen of rechten die door de belastingdienst worden opgelegd en Channel Partner is verantwoordelijk voor de betaling van al deze belastingen, heffingen of rechten.
  • MyWiFi behoudt zich het recht voor om de toegang tot diensten in te trekken als het saldo van de Channel Partner achterstallig is of als de facturen niet volledig worden betaald. MyWiFi zal ten minste 7 dagen voor de beëindiging van deze overeenkomst een opzegtermijn van 7 dagen in acht nemen, tenzij onmiddellijke beëindiging noodzakelijk is vanwege een risico voor de veiligheid of integriteit van het Platform.
  • Indien om welke reden dan ook de Channel Partner in gebreke blijft bij de betaling of zijn facturen niet volledig betaald zijn, machtigt hij MyWiFi of zijn rechtverkrijgende om de openstaande bedragen te innen, vermeerderd met de servicekosten en interesten, op eender welke wijze waarover MyWiFi beschikt. Channel Partner zal MyWiFi vergoeden voor alle incasso- of juridische kosten die MyWiFi heeft gemaakt om te voldoen aan de betalingsachterstanden van de Channel Partner.
  • Er zullen geen terugbetalingen of tegoeden voor setupkosten, gedeeltelijke maanden van de service, upgrade/downgrade terugbetalingen of terugbetalingen voor maanden die niet zijn gebruikt met een service. Wanneer Channel Partner deze overeenkomst beëindigt op grond van de volgende bepalingen Artikel 10Channel Partner betaalt MyWiFi ook de opzeggingsvergoedingen die vermeld staan in Tentoongesteld voorwerp 1of, indien niet gespecificeerd, een bedrag gelijk aan 50% van de resterende maandelijkse vergoedingen die tot het einde van de Termijn verschuldigd zouden zijn geweest (gezamenlijk de "Beëindigingsvergoedingen"). Channel Partner erkent dat de opzegvergoedingen een redelijke schatting zijn van de vaste schadevergoeding van MyWiFi en een vergoeding zijn voor de Diensten, en geen boete zijn.
  • Channel Partner is verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit zijn eigen bedrijfsvoering en/of door Channel Partner in verband met deze overeenkomst worden gemaakt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle kosten die worden gemaakt voor de promotie, demonstratie, installatie en/of marketing van de MyWiFi WiFi-dienst of het anderszins nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
 1. AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
  • BEHALVE VOOR ZOVER NIET TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST MYWIFI HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET PLATFORM, DE MYWIFI-TOEPASSING EN DIENSTEN EN HUN PRESTATIES AF, MET INBEGRIP VAN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GOEDE TITEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF NIET-INBREUK, OF DIE WELKE VOORTVLOEIEN UIT DE WET, DE WERKING VAN DE WET, HET GEBRUIK VAN DE HANDEL, DE HANDEL OF ANDERSZINS. ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET ALGEMENE KARAKTER VAN HET VOORGAANDE, GEEFT MYWIFI GEEN GARANTIE EN IS ER GEEN ENKELE VOORWAARDE DAT (A) DE DIENSTEN VOLDOEN AAN DE SPECIFIEKE EISEN VAN DE KANAALPARTNER, (B) DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN, (C) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZIJN, OF (D) EVENTUELE FOUTEN IN DE DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. DE DIENSTEN EN DE MYWIFI-TECHNOLOGIE WORDEN GELEVERD OP EEN "AS-IS"... EN "ALS BESCHIKBAAR" BASIS.
  • MYWIFI IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, PUNITIEVE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, BEDRIJFSSCHADE, GEDERFDE INKOMSTEN, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF VERLIES VAN ANDER ECONOMISCH VOORDEEL), ONGEACHT HOE DEZE ZICH VOORDOET, OF DEZE SCHADE NU VOORTVLOEIT UIT EEN INBREUK OF EEN ONRECHTMATIGE DAAD, EN ZELFS ALS MYWIFI VOORAF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER DE WET DAT TOELAAT, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MYWIFI UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT TOT HET TOTALE BEDRAG DAT DOOR DE CHANNELPARTNER IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST AAN MYWIFI IS BETAALD IN DE DRIE (3) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DEZE AANSPRAKELIJKHEID.
 1. INDEMNITEIT
  • Channel Partner zal MyWiFi en haar bestuurders, directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, vertegenwoordigers, aannemers, opvolgers en rechtverkrijgenden schadeloosstellen en vrijwaren van alle Schade die voortvloeit uit of te wijten is aan (a) fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van MyWiFi, (b) schending van haar vertrouwelijkheidsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, (c) schending van haar geheimhoudingsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, (d) schending van haar verplichtingen inzake de bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens, (e) schending van de vertrouwelijkheid, (f) schending van de vertrouwelijkheid van de gegevens, (g) schending van de vertrouwelijkheid van de gegevens van MyWiFi. Deel 1 of gebruik van het MyWiFi-bedieningspaneel op een manier die buiten het toepassingsgebied valt dat wordt beoogd in Deel 2(d) haar inbreuk op, verduistering of schending van intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van Channel Partner Content, en (e) misbruik van Eindgebruikersgegevens of schending van toepasselijke Privacywetten, inclusief in elk geval waarin dergelijke Verliezen worden veroorzaakt door degenen voor wie deze partij wettelijk verantwoordelijk is. Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de term "Verliezen" alle verliezen, aansprakelijkheden en schade (met inbegrip van belastingen en gerelateerde boetes) en alle gerelateerde kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke juridische kosten op basis van volledige schadeloosstelling, en kosten en kosten van rechtszaken, schikkingen, vonnissen, beroepen, rente en boetes.
 1. VERTROUWELIJKHEID
  • Beperking van het gebruik van vertrouwelijke informatie. Channel Partner erkent dat hij in verband met deze Overeenkomst toegang kan hebben tot gepatenteerde informatie van MyWiFi, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bedrijfsgeheimen, gegevens, processen, technische informatie, zakelijke kennis, prijzen, dienstverleners, hostingproviders, technologiepartners, onderzoek en ontwikkeling en marketingstrategieën (hierna gezamenlijk aangeduid als "Vertrouwelijke informatie"). Channel Partner erkent dat de openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie op welke wijze dan ook het belang van MyWiFi ernstig zou schaden. Channel Partner gaat ermee akkoord dat het recht om dergelijke Vertrouwelijke Informatie te bewaren een eigendomsrecht is, dat MyWiFi gerechtigd is te beschermen. Dienovereenkomstig zal Channel Partner geen Vertrouwelijke Informatie (noch tijdens of na deze Overeenkomst) openbaar maken of toestaan dat Vertrouwelijke Informatie aan enige persoon wordt vrijgegeven of gebruikt of het gebruik ervan wordt toegestaan, voor andere doeleinden dan die van de eigenaar van deze informatie. Channel Partner zal geen vertrouwelijke informatie van MyWiFi gebruiken, tenzij dit noodzakelijk is om zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen.
  • Vereiste informatieverstrekking wettelijk verplicht. Channel Partner kan Vertrouwelijke Informatie bekendmaken in antwoord op een geldig rechterlijk bevel, wet, regel, voorschrift (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een regeling voor de uitwisseling van effecten) of andere overheidsmaatregelen, op voorwaarde dat (a) MyWiFi voorafgaand aan de bekendmaking van de informatie schriftelijk op de hoogte wordt gebracht en (b) Channel Partner MyWiFi op kosten van MyWiFi bijstand verleent bij elke poging van de andere partij om de bekendmaking van de Vertrouwelijke Informatie te beperken of te voorkomen.
  • Oplossingen bij inbreuken. Channel Partner gaat ermee akkoord dat MyWiFi geen adequate rechtsmiddelen heeft in geval van een inbreuk of dreigende inbreuk op dit recht. Artikel 8 en dat MyWiFi derhalve (naast de eventueel beschikbare rechtsmiddelen) het recht heeft op een voorlopige of andere billijke voorziening om een dergelijke inbreuk te voorkomen of te verhelpen.
  • Terugkeer of Vernietiging. Bij beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of op eerder verzoek van MyWiFi zal de Kanaalpartner (a) op eigen kosten, (i) alle informatie in tastbare vorm (en alle kopieën daarvan) die eigendom is van MyWiFi (inclusief krachtens deze Overeenkomst) of die (gezamenlijk) Vertrouwelijke Informatie bevat, onverwijld aan MyWiFi retourneren, de "Materiaalinformatie"), of (ii) op schriftelijk verzoek van MyWiFi, dergelijke Materiaalinformatie te vernietigen en MyWiFi een schriftelijke verklaring van dergelijke vernietiging te verstrekken, en (b) elk verder gebruik van enige Materiaalinformatie, in materiële of immateriële vorm, te staken.
  • Eigendom. De vertrouwelijke informatie van MyWiFi is en blijft eigendom van MyWiFi. Channel Partner verkrijgt geen enkel recht, titel, belang of licentie in of op enige Vertrouwelijke Informatie van MyWiFi, met uitzondering van de rechten die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden vermeld.
 1. GEGEVENSBESCHERMING
  • Channel Partner zal zich bij het gebruik van de Diensten houden aan alle toepasselijke privacywetten. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande zal Channel Partner uitsluitend Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de dienstverlening aan Opdrachtgever en zal Channel Partner geen Persoonsgegevens, op welke wijze dan ook, verstrekken aan derden anders dan Opdrachtgever.
  • MyWiFi behoudt zich het recht voor om het gebruik van het MyWiFi-bedieningspaneel door de Channel Partner te controleren, met inbegrip van toegangslogboeken en activiteiten.
  • Voor zover MyWiFi een processor of subverwerker is van persoonlijke gegevens die onder de GDPR vallen, is de Addendum voor gegevensverwerking regelt die verwerking. 1. "BBPR": Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
 1. DUUR EN BEËINDIGING
  • Termijn. Deze overeenkomst gaat in op de ingangsdatum en wordt voortgezet. voor de periode die is vastgelegd in Bijlage 1 en daarna zal worden verlengd op maandbasis, tenzij anders bepaald in Bijlage 1 (de "Termijn"), in elk geval tenzij deze eerder wordt beëindigd in overeenstemming met deze Overeenkomst. Artikel 10.
  • Beëindiging voor de oorzaak. Indien één van beide partijen deze Overeenkomst wezenlijk schendt en dit verzuim niet binnen dertig (30) dagen na schriftelijke ingebrekestelling van de in gebreke blijvende partij met vermelding van het verzuim wordt hersteld, dan kan de partij die niet in gebreke is gebleven deze Overeenkomst door middel van schriftelijke ingebrekestelling van de in gebreke blijvende partij met ingang van een in de ingebrekestelling vermelde datum beëindigen.
  • Beëindiging wegens insolventie of faillissement. Elk van beide partijen kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in geval van (a) liquidatie of faillissement van de andere partij, (b) de benoeming van een curator of soortgelijke functionaris voor de andere partij, (c) een cessie door de andere partij ten behoeve van alle of in wezen alle schuldeisers van de andere partij of (d) het indienen van een verdienstelijke faillissementsaanvraag door of tegen de andere partij op grond van de toepasselijke faillissements- of debiteurenwetgeving voor haar schuldhulpverlening of -reorganisatie.
  • Beëindiging voor gemak. Elke partij kan deze overeenkomst te allen tijde om welke reden dan ook beëindigen door de andere partij schriftelijk in kennis te stellen van de beëindiging.
 1. ALGEMEEN
  • Opdracht. MyWiFi kan haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst overdragen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Channel Partner. Channel Partner mag deze overeenkomst niet overdragen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MyWiFi.
  • Vrijstelling. Geen enkel verzuim of vertraging door een van beide partijen bij de uitoefening van een recht, bevoegdheid of rechtsmiddel onder deze Overeenkomst, behalve zoals specifiek hierin bepaald, zal werken als een verklaring van afstand van een dergelijk recht, dergelijke bevoegdheid of rechtsmiddel.
  • Scheidbaarheid. Indien een bepaling van deze overeenkomst of een deel daarvan illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt in een rechtsgebied, zal de onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van die bepaling niet van invloed zijn: (a) de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, al naar gelang het geval, of (b) de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van die bepaling of een deel daarvan in enig ander rechtsgebied.
  • Onafhankelijke Aannemer. Channel Partner en MyWiFi zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst kan op enig moment worden geïnterpreteerd als het creëren van een relatie van werkgever en werknemer, partners, opdrachtgever en agent, of gezamenlijke venturers tussen Channel Partner en MyWiFi. MyWiFi heeft geen enkel recht of bevoegdheid en zal niet trachten een overeenkomst, verbintenis of overeenkomst aan te gaan, Channel Partner op andere wijze te binden of enige schuld of aansprakelijkheid van welke aard dan ook namens of ten behoeve van Channel Partner op zich te nemen.
  • Overleven. De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om na de beëindiging of het aflopen van deze overeenkomst te blijven bestaan, blijven van kracht, tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald.
  • Verdere garanties. Elke partij zal te allen tijde en van tijd tot tijd, op elk verzoek van de andere partij, die verdere documenten uitvoeren en leveren en die verdere handelingen en zaken doen die de andere partij redelijkerwijze kan vragen om bewijs te leveren, de voorwaarden, het oogmerk en de betekenis van deze Overeenkomst volledig uit te voeren en ten uitvoer te leggen.
  • Wijzigingen. MyWiFi kan de algemene voorwaarden of prijzen van deze Overeenkomst op elk moment wijzigen door de wijzigingen op deze pagina te publiceren. MyWiFi zal redelijke inspanningen leveren om Channel Partner op de hoogte te brengen, ook via e-mail, van dergelijke wijzigingen die de omvang van de geleverde diensten of van een materiële prijsverhoging wezenlijk beïnvloeden. Niettegenstaande het voorgaande aanvaardt Channel Partner de verantwoordelijkheid om volledig op de hoogte te worden gehouden van de wijzigingen die op deze pagina zijn geplaatst. Als MyWiFi wijzigingen aanbrengt die voor Channel Partner niet aanvaardbaar zijn, kan Channel Partner de overeenkomst kosteloos opzeggen door MyWiFi binnen vijfenveertig (45) dagen na de datum van verzending van de onaanvaardbare wijziging schriftelijk in kennis te stellen. Indien de Channel Partner MyWiFi niet binnen deze periode van 45 dagen schriftelijk in kennis stelt van de opzegging, wordt Channel Partner geacht de wijziging te hebben geaccepteerd, met ingang van de datum van verzending. Channel Partner kan deze overeenkomst niet wijzigen. Geen enkele verklaring of vertegenwoordiging (mondeling of schriftelijk) van een verkoopagent, distributeur, vertegenwoordiger of werknemer van MyWiFi bij Channel Partner kan deze overeenkomst wijzigen.
  • Overmacht. MyWiFi is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen indien een dergelijke vertraging of niet-nakoming zich voordoet in verband met enige oorzaak of oorzaken buiten haar redelijke controle. Dergelijke oorzaken omvatten, zonder beperking, elke daad van God, brand, overstroming, natuurramp, staking (of ander arbeidsconflict), ongewoon zwaar weer, vandalisme, terrorisme, of enige daad, wettelijke regeling of verzoek van een overheidsinstantie.
  • Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, afspraken, onderhandelingen, memoranda en verklaringen, zowel schriftelijk als mondeling, tussen de partijen.
  • Cumulatieve oplossingen. Alle rechtsmiddelen waarin deze overeenkomst voorziet, zijn cumulatief en vormen een aanvulling op en geen vervanging van andere rechtsmiddelen waarover een van beide partijen in de wet of in het eigen vermogen beschikt.
  • Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Ontario, Canada, en de daarop van toepassing zijnde federale wetten van Canada, en de partijen komen de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Toronto, Ontario, Canada, overeen. Geen van beide partijen kan meer dan twee jaar na het ontstaan van de reden voor het instellen van een rechtsvordering uit hoofde van de transacties in het kader van deze overeenkomst door een van beide partijen worden ingesteld.

BIJLAGE 1: [MOET SPECIFIEK VOOR ELKE KANAALPARTNER WORDEN VERSTREKT].

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018

Scroll naar boven