ਵਰਤਣ MyWiFi ਨਾਲ Xirrus

ਨਾਲ ਜੋੜ Xirrus ਪਹੁੰਚ ਅੰਕ ਵਰਤ ਘੇਰੇ/AAA ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ.

MyWiFi + Xirrus. ਬਿਹਤਰ ਇਕੱਠੇ.

ਬਾਰੇ Xirrus

Xirrus SD-ਵਾਨ Wi-Fi ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਬਿੰਦੂ | ਦਰਿਆ

Cambium Networks acquired Xirrus to deliver a broad selection of best-in-class wireless networking solutions. Xirrus also allows control on user access and application performance end-to-end. Learn more about Xirrus’ Wi-FI and business access points.

Xirrus Website >
Xirrus Support >
MyWiFi Xirrus ਸਹਿਯੋਗ >

ਹੋਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ Integrations

MyWiFi ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ.

ਜੋੜ Xirrus ਨਾਲ MyWiFi

ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ MyWiFi ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ Xirrus ਬਿਹਤਰ ਹੈ.
ਸਕ ੋ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਰ